ஜூனோ விண்கலம் எடுத்த வியாழனின் முதல் படம்


ஜூனோ விண்கலம் எடுத்த வியாழனின் முதல் படம்

http://www.popsci.com/juno-spacecraft-sent-back-its-first-photo-from-jupiters-orbit

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil

Previous இந்தியா மற்றும் கென்யாவுக்கிடையே ஏழு ஒப்பந்தங்கள்
Next சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் விமானம் கெய்ரோவில் தரையிரங்கியது

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *